Statut Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej”, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją zrzeszającą gminy i powiat - jednostki samorządowe z terenu powiatu człuchowskiego.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest Człuchów.

§3

Czas trwania stowarzyszenia jest nieograniczony.

§4

 1. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin i powiatu będących członkami Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin i powiatu. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych niż stowarzyszone samorządów, na ich wniosek.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i związków krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych działających w zakresie celów statutowych stowarzyszenia.

§5

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
  • ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055),
  • ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
  • Stowarzyszenie reprezentuje interesy zrzeszonych gmin i powiatu. Stowarzyszenie może reprezentować interesy innych niż stowarzyszone samorządów, na ich wniosek.
  • Stowarzyszenie może być członkiem organizacji i związków krajowych i zagranicznych oraz międzynarodowych działających w zakresie celów statutowych stowarzyszenia.
  • niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Organem nadzoru Stowarzyszenia jest wojewoda właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie posługuje się podłużną pieczęcią z napisem „Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej”.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA

§6

 1. Stowarzyszenie powołuje się w celu wspierania idei samorządu terytorialnego, obrony wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego członków.
 2. Celami Stowarzyszenia są ponadto:
  • inicjowanie, przygotowanie i realizacja na terytorium zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin i powiatu wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi i współpracy samorządów,
  • współdziałanie na rzecz wspólnej realizacji zadań publicznych, w szczególności: rozwoju proekologicznej infrastruktury technicznej,
  • programowanie i realizacja regionalnej polityki ekorozwoju,
  • tworzenie warunków do rozwoju turystyki i informacji turystycznej,
  • tworzenie warunków do rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji,
  • wspieranie rozwoju kultury związanej z Ziemią Człuchowską,
  • wspomaganie członków Stowarzyszenia w realizacji zadań własnych i zleconych,
  • informowanie społeczności lokalnych o idei integracji europejskiej oraz o strukturze i funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  • pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz innych krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych,
  • podejmowanie działań organizacyjnych i inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój członków, poprawę warunków życia ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
  • inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi samorządów oraz mających wpływ na rozwój społeczności objętych działaniem zrzeszonych gmin i powiatu,
  • poszukiwanie nowatorskich rozwiązań gospodarczych i ekologicznych oraz wykorzystanie i promocja lokalnych produktów turystycznych.
  • inicjowanie i opiniowanie strategicznych projektów gospodarczych dotyczących działalności wspólnej zrzeszonych podmiotów oraz obszarów ich działania,
  • realizacja innych przedsięwzięć promujących ideę samorządności i integracji europejskiej,
  • propagowanie różnych form turystyki dla mieszkańców z terenu działania Stowarzyszenia.
  • wspieranie i popieranie przedsięwzięć, organizacji lub osób działających zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§7

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • organizację i udział w szkoleniach, seminariach, wystawach, targach, wyjazdach studyjnych oraz prezentacjach,
  • propagowanie i inicjowanie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Ziemi Człuchowskiej,
  • opracowanie ekspertyz i analiz w zakresie zanieczyszczenia jezior Ziemi Człuchowskiej oraz przeprowadzenie rekultywacji jezior nadmiernie zanieczyszczonych,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w określonym w Statucie zakresie,
  • wspieranie bezpieczeństwa publicznego,
  • organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
  • wypracowanie systemu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży w szkołach,
  • polepszanie i rozwój infrastruktury turystycznej, promocję turystyki, pozyskiwanie inwestorów, monitoring ruchu turystycznego,
  • podejmowanie działań i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  • utrzymanie szerokich kontaktów z podmiotami polskimi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń oraz podejmowanie wspólnych działań proekologicznych i proturystycznych
  • pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych funduszy finansowych na realizację zadań,
  • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki działania Stowarzyszenia i jego członków,
  • podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć ekologicznych, turystycznych, sportowych, gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla całego regionu
  • reklama i promocja terenów inwestycyjnych,
  • inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

§8

 1. W celu prowadzenia inwestycji i przedsięwzięć gospodarczych Stowarzyszenie może zawierać porozumienia z samorządami i innymi osobami prawnymi.
 2. Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy przedstawicieli członków, może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§9

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
 2. Sfera zadań publicznych wynikająca z Ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie w którym działa Stowarzyszenie obejmuje następujące zadania :
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości;
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  • promocji i organizacji wolontariatu;
  • działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w podpunktach 1-11.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  • członków zwyczajnych,
  • członków wspierających,
  • członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda gmina i powiat położona na terenie Ziemi Człuchowskiej lub obszarze powiatu człuchowskiego, która akceptuje Statut Stowarzyszenia.
 2. Wolę przystąpienia przez jednostki samorządu terytorialnego do Stowarzyszenia wyraża się w drodze uchwały podjętej przez radę gminy lub powiatu.
 3. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy w drodze uchwały, o której mowa w ust. 2 wyrażą wolę założenia Stowarzyszenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.

§12

 1. Członkami wspierającymi mogą być jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje wspierające merytorycznie, finansowo i rzeczowo realizację zadań Stowarzyszenia.
 2. Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§13

 1. Zarząd wnioskuje o nadanie tytułu członka honorowego osobom fizycznym i prawnym oraz innym jednostkom organizacyjnym szczególnie zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.

§14

Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez jednogłośne podjęcie uchwały przez Walne Zebranie Członków.

§15

Członkowie Stowarzyszenia uczestniczą w pracach Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem wójta, burmistrza lub jego upoważnionych przedstawicieli oraz upoważnionych przedstawicieli zarządu powiatu. Przedstawiciele reprezentują członka Stowarzyszenia do czasu cofnięcia upoważnienia.

§16

Członkowie zwyczajni uczestniczą w pracach władz Stowarzyszenia, posiedzeniach Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu za pośrednictwem swoich przedstawicieli w trybie i na zasadach określonych w Statucie.

§17

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  • Zgłoszenia wniosków, projektów, uchwał i udziału w pracach władz Stowarzyszenia.
  • Uczestniczenia i decydowania o kierunkach działania Stowarzyszenia.
  • Biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
  • Korzystania z pomocy Stowarzyszenia.
  • Regularnego otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia.
  • Korzystania z poparcia Stowarzyszenia w działaniu zgodnym z jego celami.

§18

 1. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
  • Czynne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia.
  • Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
  • Terminowe opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Walne Zebranie Członków

§19

 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:
  • rezygnacji członka wyrażonej w formie decyzji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
  • wykluczenia członka w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków:
  • za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków,
  • za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
  • za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące.

ROZDZIAŁ 4
ORGANY STOWARZYSZENIA

§20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  • Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  • Zarząd Stowarzyszenia
  • Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków

§21

 1. Walne Zebranie Członków jest organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może przyjmować i realizować przez Zarząd zadania celowe.

§22

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia reprezentowani przez wójta, burmistrza lub upoważnionych przedstawicieli oraz upoważnionych przedstawicieli zarządu powiatu.

§23

Każdej gminie i powiatowi członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia uczestniczącej w Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.

§24

 1. Władze Stowarzyszenia podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania lub w drodze indywidualnego zbierania głosów.
 2. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 25 ust. 5.
 3. Do podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwał, o których mowa w § 19 pkt.2, § 28 pkt 2, 6, 11, 12 wymagana jest większość kwalifikowana 3/4 głosów w obecności, co najmniej połowy członków.
 4. Posiedzenia władz Stowarzyszenia są ważne o ile uczestniczy w nich, co najmniej połowa członków.
 5. Posiedzenia władz Stowarzyszenia zwołuje się poprzez pisemne zaproszenia do udziału w posiedzeniu dostarczane zainteresowanym najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. Zaproszenia mogą być dostarczane listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.
 6. Tryb określony w ust. 5 nie musi być stosowany, jeżeli na posiedzeniu władz Stowarzyszenia jest obecnych, co najmniej 3/4 członków i żaden z obecnych nie sprzeciwia się prowadzeniu obrad bez formalnego zwołania.
 7. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w wyborach uzupełniających trwa do końca kadencji, w której wybór nastąpił.
 8. Do czasu dokonania wyborów do władz Stowarzyszenia nowej kadencji, dotychczasowe władze Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje z wyłączeniem prawa do przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.
 9. Władze Stowarzyszenia przeprowadzają głosowania tajne jeżeli tak postanowią.

§25

 1. Podejmowanie uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów następuje z inicjatywy Zarządu, Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwała może być wynikiem głosów oddanych częściowo na posiedzeniu i częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.
 3. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 1 przyporządkowuje się do ostatniego odbytego posiedzenia organu Stowarzyszenia ze wskazaniem daty podjęcia uchwały wraz ze wzmianką, które głosy oddano w tym trybie.
 4. Głosy w trybie określonym w ust. 1 członek oddaje przez podpisanie uchwały.
 5. Uchwała zostaje podjęta w trybie określonym w ust. 1 gdy wszyscy członkowie organu Stowarzyszenia zostaną powiadomieni o jej treści i za uchwałą oddana zostanie bezwzględna większość głosów uprawnionych do głosowania, chyba że Statut przewiduje wyższą większość.
 6. Projekty uchwał doręcza się listownie, faxem lub pocztą elektroniczną.

Walne Zebranie Członków

§26

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Każdemu członkowi Stowarzyszenia, bez względu na liczbę przedstawicieli przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół.

§27

 1. Walne Zebranie Członków odbywa się przynajmniej raz w roku, a zwołuje je z własnej inicjatywy Zarząd, Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Walne Zebranie Członków może zwołać Komisja Rewizyjna na pisemny wniosek złożony, przez co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Walnego Zebrania Członków ustala organ, który zwołał posiedzenie.
 4. Walne Zebranie Członków w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia zwoływane jest w terminie do 2 miesięcy od upływu kadencji.
 5. Posiedzenie Walnego Zebrania Członków otwiera przewodniczący organu Stowarzyszenia, który zwołał posiedzenie i następnie przeprowadza wybór przewodniczącego Walnego Zebrania Członków spoza członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. W posiedzeniu Walnego Zebrania Członków uczestniczą przedstawiciele członków, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz inne zaproszone przez władze Stowarzyszenia osoby.
 7. Szczegółowy tryb zwoływania i odbywania posiedzeń ustala regulamin Walnego Zebrania Członków.

§28

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia, a w szczególności:
  • podejmowanie uchwał określających kierunki działania Stowarzyszenia,
  • dokonywanie wyboru Prezesa Zarządu,
  • dokonywanie wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania Członków i jego zastępcy, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w tym Wiceprezesa Zarządu i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
  • odwoływanie oraz dokonywanie zmian i uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia w trybie przewidzianym dla ich wyboru,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu,
  • uchwalanie wysokości, sposobu oraz terminu wnoszenia przez członków Stowarzyszenia składek rocznych oraz składek dodatkowych,
  • uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia,
  • ustalanie zasad gospodarowania mieniem Stowarzyszenia,
  • ustalanie wysokości sumy, do której Zarząd może w imieniu Stowarzyszenia samodzielnie zaciągać zobowiązania,
  • udzielanie absolutorium Zarządowi,
  • uchwalanie zmian w Statucie,
  • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego mienia,
  • podejmowanie wszelkich działań i czynności niezbędnych do realizacji statutowych zadań Stowarzyszenia,
  • uchwalanie i dokonywanie zmian w regulaminach Walnego Zebrania Członków, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu,
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
  • podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§24

Zarząd

 1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków, w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu i Skarbnik.
 3. Kadencja Zarządu trwa cztery lata.
 4. Powołanie Zarządu rozpoczyna się powołaniem Prezesa Zarządu a następnie łącznie lub odrębnie Skarbnika i pozostałych członków Zarządu. Tak utworzony Zarząd, na pierwszym swoim posiedzeniu, wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa, chyba że wyboru Wiceprezesa dokonało Walne Zebranie Członków.
 5. Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
 6. Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes z zastrzeżeniem § 42 ust. 1 i 2.
 7. Zarząd obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, nie przekraczające 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 9. Szczegółowy tryb funkcjonowania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§30

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek rezygnacji członka z funkcji, odwołania lub jego śmierci.
 2. W razie zmniejszenia liczby członków Zarządu poniżej 3 osób, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W przypadku odwołania członka Zarządu wyboru uzupełniającego dokonuje się na tym samym posiedzeniu.
 4. Postanowienia paragrafu niniejszego mają odpowiednie zastosowanie do członków Komisji Rewizyjnej.

§31

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej 2 członków Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Dyrektor Biura Stowarzyszenia.
 4. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Zarządu.

§32

 1. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy:
  • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przedstawianie sprawozdań z ich wykonania,
  • zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, w tym przygotowywanie projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków,
  • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  • nabywanie i zbywanie przez Stowarzyszenie nieruchomości,
  • zatwierdzanie logo Stowarzyszenia oraz wzoru pieczęci używanej przez Stowarzyszenie,
  • wykonywanie budżetu,
  • zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia do sumy ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
  • prowadzenie spraw Stowarzyszenia,
  • dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu,
  • delegowanie reprezentantów do organów organizacji działających na podstawie umów i porozumień zawartych przez Stowarzyszenie,
  • podejmowanie uchwał w sprawach określonych w § 6 ust. 2 pkt. 16,
  • uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna

§33

 1. Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków spośród przedstawicieli członków.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego chyba że wyboru Przewodniczącego dokonało Zgromadzenie.
 5. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach, których przebieg jest protokołowany. Protokół podlega zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Zatwierdzony protokół podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 6. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem z Zarządzie.
 7. Komisję Rewizyjną lub poszczególnych jej członków można odwołać w każdym czasie.
 8. Szczegółowy tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§34

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia tej funkcji, na zasadach określonych przez Walne Zebranie Członków, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.).

§35

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek członka Komisji, a w razie braku Przewodniczącego – przez Prezesa Zarządu.
 3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez członków Komisji.

§36

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola zgodności działań władz Stowarzyszenia ze Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 2. kontrola działalności Zarządu w zakresie prawidłowości prowadzonej gospodarki finansowej,
 3. kontrola wykonania budżetu przez Zarząd,
 4. opiniowanie projektu budżetu i projektów przedsięwzięć finansowych o wartości ustalonej przez Walne Zebranie Członków,
 5. składanie sprawozdań z wykonania budżetu,
 6. opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie wykluczenia członka,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w § 27 ust. 2,
 8. wnioskowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA

§ 37

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 2. Stowarzyszenie wyodrębnia rachunkowo prowadzoną nieodpłatnie i odpłatnie działalność pożytku publicznego w sposób umożliwiający określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 38

 1. Zarząd Stowarzyszenia sporządza i podaje do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez zainteresowane podmioty roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe, które podlegają rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
 2. Do finansowych sprawozdań Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o rachunkowości.

§ 39

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą w szczególności:
 2. ruchomości i inne prawa majątkowe,
 3. środki pieniężne.
 4. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
  • z rocznych i dodatkowych składek członkowskich,
  • z darowizn,
  • z dotacji, grantów, subwencji itp.,
  • ze spadków i zapisów,
  • z dochodów z własnej działalności i z majątku Stowarzyszenia,
  • z odsetek bankowych,
  • z ofiarności publicznej,
  • z innych przewidzianych prawem źródeł.
 5. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 6. Przy udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, przekazywaniu majątku Stowarzyszenia, wykorzystywaniu majątku Stowarzyszenia oraz dokonywaniu zakupów towarów lub usług obowiązują Stowarzyszenie ograniczenia wynikające z art. 20 pkt. 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 40

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie odrębnych obowiązujących przepisów.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 41

 1. Sposób oraz termin zapłaty składek członkowskich ustalane są przez Walne Zebranie Członków.
 2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala się:
  • jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących gminę będącą członkiem Stowarzyszenia i stawki w złotych uchwalonej przez Walne Zebranie Członków,
  • ryczałtowo dla powiatów będących członkami Stowarzyszenia w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków.
  • Wysokość rocznych składek członkowskich może być rokrocznie podwyższana przez Walne Zebranie Członków nie więcej jednak niż o 15%. O ile Zarząd nie zdecyduje inaczej roczną składkę członkowską wnosi się do 31 marca każdego roku.
 3. Przez liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę rozumie się mieszkańców zameldowanych na stałe na terenie gminy na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który ustalana jest wysokość składki.
 4. Roczną składkę członkowską przeznacza się na pokrycie bieżących kosztów działalności Stowarzyszenia.
 5. Dodatkowe składki członkowskie ustala się na pokrycie innych, niż określonych w ust. 5, kosztów działalności Stowarzyszenia, w szczególności na finansowanie realizowanych przez Stowarzyszenie programów i przedsięwzięć. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek wnieść składkę dodatkową, jeżeli wyraził zgodę na jej ustalenie.

§ 42

 1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości do 5000 zł, podpisują przy kontrasygnacie Skarbnika - Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu.
 2. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty, na mocy, których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania wobec osób trzecich o wartości od 5000 zł, podpisują przy kontrasygnacie Skarbnika – inni dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Stowarzyszenie dokonuje Prezes Zarządu z zastrzeżeniem § 32 pkt. 9.
 4. Inne osoby mogą otrzymywać na zasadach określonych niniejszym Statutem pełnomocnictwa do reprezentowania Stowarzyszenia w zakresie czynności zwykłego zarządu.
 5. Skarbnik udzielając kontrasygnaty poświadcza, iż dokonywana czynność prawna zgodna jest z finansowymi uchwałami Walnego Zebrania Członków, w tym budżetem Stowarzyszenia.
 6. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Prezesa Zarządu, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie; w takim przypadku powiadamia o tym Komisję Rewizyjną.

§ 43

Statut Stowarzyszenia zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków , członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”;
 2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

 1. Pierwsze Walne Zgromadzenie zwołuje Komitet Założycielski niezwłocznie po rejestracji Stowarzyszenia. Na Zgromadzeniu tym wybiera się władze Stowarzyszenia.
 2. O czasie, miejscu i porządku Pierwszego Walnego Zgromadzenia, członkowie założyciele powinni być powiadomieni pisemnie, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.

§ 45

 1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia tworzy się Biuro Stowarzyszenia.
 2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.
 3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.

§ 46

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych prawem przewidzianych przypadkach.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności 3/4 ogólnej liczby członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa zasady likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz wybiera likwidatora.
 4. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Stowarzyszenia, ustalenie stanu majątku oraz opracowanie i realizowanie planu likwidacji po jego zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.
 5. Obowiązkiem likwidatora jest ponadto przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 6. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia.
 7. Pozostałe obowiązki likwidatora określają odrębne przepisy.

§ 47

W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Statutu stosuje się odpowiednie przepisy Prawa o stowarzyszeniach i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.