Energia słoneczna dla każdego - przebieg realizacji

Planowany termin rozpoczęcia realizacji Projektu: wrzesień 2010r.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji Projektu: październik 2012r.

Planowany termin finansowego zakończenia Projektu: grudzień 2012r.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej, powołane przez 3 partnerów: Gminę Miejską Człuchów, Gminę Człuchów i Powiat Człuchowski.

W miesiącu kwietniu 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie na realizację Projektu pt. „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego”, aplikujący o dofinansowanie w ramach Działania 5.4: Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Po długim okresie oceny projektu, tj. po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznie, po ocenie strategicznej projekt został umieszczony na liście rezerwowej, co zgodnie z treścią pisma z dnia 2 lipca 2010 roku, otrzymanego z Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, oznaczało, iż projekt ten może zostać wybrany do dofinansowania w terminie późniejszym, jednakże nie gwarantowało otrzymania dofinansowania.

Wobec powyższego, w dniu 08 lipca 2010 roku Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej złożyło protest od oceny strategicznej przedmiotowego projektu.

W dniu 15 lipca 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało informację o pozytywnym rozpatrzeniu protestu, co zaowocowało ponownym skierowaniem wniosku do oceny strategicznej.

W dniu 29 lipca 2010 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę nr 102/341/10, w której projekt pt. „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego” został wybrany do dofinansowania.

Na mocy tejże uchwały przyznano dofinansowanie w wysokości 2.048.412,04 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Z dniem 26 października 2010 roku została zawarta Umowa nr UDA-RPPM.05.04.00-00-007/10-00 o dofinansowanie Projektu: „Budowa instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz na budynkach mieszkańców m. i gm. Człuchów w ramach programu „Energia słoneczna dla każdego”, w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działania 5.4 Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 11.01.2011r. Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej umieściło ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gm. Człuchów oraz na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów w ramach projektu „Energia słoneczna dla każdego”. Termin składania ofert minął 10.02.2011r. W dniu 28.02.2011r. kierując się kryteriami ocen – cena 100% dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty t.j. oferty złożonej przez konsorcjum firm: SOLAR SOLUTION Sp. z o.o., ul. L.Heyki 2, 70-631 Szczecin i PROVSOLAR Kopija Bogusław, ul. Sportowa 4, 74-100 Gryfino. Cena zaoferowana w tej ofercie wynosi: 2 019 288,97 zł. W dniu 10 marca 2011r. została zawarta umowa z wyżej wymienionym konsorcjum firm, reprezentowanym przez właściciela lidera konsorcjum „PROVSOLAR” Kopija Bogusław na budowę w systemie „zaprojektuj i wybuduj” instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów, budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów oraz lamp hybrydowych na terenie Gminy Człuchów w ramach projektu „Energia słoneczna dla każdego”

W dniu 13.04.2011r. Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Człuchowskiej rozesłało zapytania ofertowe do firm na wykonanie tablic pamiątkowych, informacyjnych i materiałów promocyjnych na potrzeby projektu. W dniu 26.04.2011r. została podpisana umowa z Drukarnią Wybrzeże PPHU J. i G. Lisieccy, ul.Rataja 4, 77-300 Człuchów, która złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i uzyskała największą ilość punktów – 100pkt. Kryterium oceny ofert: cena – 100%. Firma zaproponowała, że wykona przedmiot zamówienia za kwotę 9 683,79zł.

SIERPIEŃ, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK 2011r.

Na przełomie sierpnia, września i października 2011r.trwały prace montażowe instalacji solarnych i lamp hybrydowych w ramach projektu. W tym czasie zamontowano:

 1. instalacje solarne do ogrzania ciepłej wody użytkowej na 35 obiektach użytkowników indywidualnych:
  • 21 budynkach mieszkańców Miasta,
  • 14 budynkach mieszkańców Gminy Człuchów w miejscowościach: Polnica (2), Jaromierz (1), Kołdowo (3), Sokole (1), Mosiny (2), Wierzchowo Człuchowskie (1), Mąkowo (1), Sieroczyn (1), Barkowo (1), Piaskowo Zacisze (1).
 2. instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 10 obiektach użyteczności publicznej:
  • Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie (własność: Powiat Człuchowski),
  • Powiatowa Bursy Szkolna w Człuchowie (własność: Powiat Człuchowski),
  • Szkoła w Polnicy (własność: Gmina Człuchów),
  • Szkoła w Wierzchowie Dworcu (własność: Gmina Człuchów),
  • Szkoła w Rychnowach (własność: Gmina Człuchów),
  • Szkoła w Bukowie (własność: Gmina Człuchów),
  • Szkoła w Stołcznie (własność: Gmina Człuchów),
  • Szkoła w Barkowie (własność: Gmina Człuchów),
  • Szkoła w Biskupnicy (własność: Gmina Człuchów),
  • zaplecze sportowe po byłej szkole w Ględowie (własność: Gmina Człuchów).
 3. lampy solarne z silnikiem wiatrowym przy szkołach i boiskach sportowych – w sumie 39 szt., w miejscowościach:
  • Wierzchowo Dworzec (10 szt.),
  • Dębnica (15szt.),
  • Ględowo (10szt.),
  • Polnica (4szt.).

LUTY/MARZEC 2012

W dniach od 27 lutego do 01 marca 2012 roku odbyła się akcja edukacyjno-informacyjna w szkołach dla dzieci i młodzieży w ramach instrumentu elastyczności. Szkolenia dla uczniów korzystających z instalacji solarnych w szkołach zamontowanych w 2011 roku w ramach projektu, dotyczyły m.in. zasad funkcjonowania instalacji solarnej, jej znaczenia dla środowiska oraz wpływu odnawialnych źródeł energii na poprawę bilansu energetycznego i wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski wobec Unii Europejskiej. Akcja edukacyjno-informacyjna odbyła się w sześciu szkołach na terenie Powiatu Człuchowskiego:

 • Zespół Szkół Technicznych w Człuchowie ( szkolenie dla 133 uczniów),
 • Szkoła Podstawowa w Polnicy (szkolenie dla 106 uczniów),
 • Szkoła Podstawowa w Rychnowach(szkolenie dla 103 uczniów),
 • Gimnazjum Gminne w Rychnowach, Filia w Barkowie (szkolenie dla 65 uczniów),
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowie (szkolenie dla 111 uczniów),
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowie, Filia w Bukowie (szkolenie dla 71 uczniów).

W trakcie sześciu spotkań przeszkolonych zostało 589 uczniów.

KWIECIEŃ 2012

W kwietniu 2012r. rozpoczęły się prace montażowe kolejnych instalacji solarnych drugiego roku trwania projektu. W tym miesiącu zamontowano 10 instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 10 budynkach mieszkańców Gminy Człuchów (w Rychnowach i Ględowie).

MAJ 2012

W maju 2012r. zamontowano w ramach projektu instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 7 budynkach mieszkańców Człuchowa oraz dwanaście lamp solarnych z silnikiem wiatrowym przy boiskach sportowych w Polnicy.

CZERWIEC/LIPIEC 2012

W tym okresie zamontowano 21 instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na budynkach mieszkańców miasta i gminy Człuchów, w miejscowościach: Człuchów (10), Nieżywięć (1), Sokole (1), Piaskowo (2), Dąbki (1), Polnica (2), Dębnica (1), Mosiny (1), Stołczno (1), Jęczniki Małe (1).
W ramach projektu, zamontowano również pozostałe lampy solarne z silnikiem wiatrowym, których montaż zaplanowany był na 2012 rok. W tym czasie postawiono 25 lamp hybrydowych przy szkołach i boiskach sportowych, w miejscowościach: Polnica (16szt.), Rychnowy (6szt.), Bukowo (3szt.).

SIERPIEŃ/ WRZESIEŃ/ PAŹDZIERNIK 2012

W tych miesiącach zamontowano instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na 14 budynkach mieszkańców Człuchowa.