Energia słoneczna dla każdego - cele

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie udziału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych jest najważniejszym wspólnym interesem dla wszystkich mieszkańców oraz przyszłych pokoleń. Cel ten jest zbieżny z celem Stowarzyszenia Samorządów Ziemi Człuchowskiej, tj. obroną wspólnych interesów oraz współdziałania na rzecz harmonijnego rozwoju społeczno – gospodarczego członków.

Realizacja tego projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej na terenie miasta i gminy Człuchów oraz obniżenia wielkości emisji do powietrza substancji zanieczyszczających, powstających w wyniku wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii, takich jak np. węgiel.

Celem głównym projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, czego konsekwencją będzie poprawa stanu środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych związanych z produkcją energii do celów użytkowych.

Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji spalin. Będzie to wynikiem wykorzystania ekologicznego źródła energii jakim jest Słońce, do produkcji ciepłej wody użytkowej w budynkach jednorodzinnych, budynkach użyteczności publicznej, a także do oświetlenia terenu, w tym przypadku będzie wykorzystywane również drugie źródło energii, którym jest wiatr.

Cel projektu zbieżny jest z głównym celem polityki energetycznej Województwa Pomorskiego, tj. znaczącym obniżeniem energochłonności i zużycia energii we wszystkich sektorach gospodarki oraz zwiększenia udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa pomorskiego.

Efektem projektu, w wyniku montażu 98 zestawów solarnych, będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię niezbędną do podgrzania wody w 87 obiektach mieszkańców miasta i gminy oraz 11 obiektach edukacyjnych Powiatu Człuchowskiego i Gminy Człuchów.

Montaż 64 lamp hybrydowych wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców w najbardziej newralgicznych miejscach miejscowości objętych projektem, a ich montaż na terenie obiektów sportowych umożliwi ich znacznie dłuższe wykorzystanie.

Zainstalowane w ramach projektu instalacje solarne przyczynią się do uzyskania ok. 356 MWh/rok czystej ekologicznie energii wykorzystywanej do podgrzania ciepłej wody użytkowej, bez emisji substancji szkodliwych, takich jak: CO2 (dwutlenku węgla), SO2 (dwutlenku siarki), CO (tlenku węgla – potocznie zwanego czadem) NOX (tlenku azotu), pyłów i sadzy.

Uzyskanie tej ilości energii wymagałoby spalenia w ciągu roku ok. 474 Mg węgla, który jest obecnie najbardziej popularnym nośnikiem energii w obiektach indywidualnych.

Ponadto, zainstalowanie lamp hybrydowych pozwoli na uzyskanie ok. 9 MWh/rok.

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu możliwe jest uzyskanie ze Słońca i wiatru ok. 365 MWH/rok energii.

Realizacja inwestycji poprzez pozyskanie energii słonecznej i wiatru spowoduje znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na energię z konwencjonalnych źródeł w obiektach zarówno użyteczności publicznej, jak i indywidualnych gospodarstw domowych mieszkańców miasta i gminy Człuchów.

Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego oraz znaczące oszczędności mieszkańców i partnerów projektu.

Realizacja zadania wynika z pilnej potrzeby poprawy wykorzystania ekologicznych źródeł energii, zmniejszenia niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gmin oraz popularyzacji odnawialnych źródeł energii wśród społeczności miasta i gminy Człuchów.

Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i ciepła i realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

Zaniechanie realizacji zadania w perspektywie wieloletniej miałoby negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta i gminy Człuchów oraz na jakość środowiska naturalnego.

Projekt ten przyczyni się do poprawy sytuacji ekologicznej miasta i gminy Człuchów, podniesienia jakości życia mieszkańców, a pośrednio również i możliwości lokowania nowych inwestycji w regionie człuchowskim.

Celem szczegółowym projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Zrealizowanie projektu zapewni znaczące i trwałe rozwiązanie problemu pozyskania ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem instalacji solarnych w obiektach objętych projektem, tj. zarówno na obiektach użyteczności publicznej, jak i na indywidualnych gospodarstwach domowych oraz lamp hybrydowych, przy znacznej skali oddziaływania obejmującej miasto i gminę Człuchów.